Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Polityka bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo

Realizując obowiązek informowania o przetwarzaniu danych osobowych, pragniemy przekazać Państwu poniższe informacje, które skierowane są do:

 • naszych Klientów, Partnerów biznesowych i Współpracowników będących osobami fizycznymi,
 • osób działających w imieniu Klientów, Partnerów biznesowych i Współpracowników będących osobami prawnymi / jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, w tym do ich reprezentantów, pracowników i współpracowników,
 • osób działających w imieniu organów administracji publicznej.

Informacje dotyczą przetwarzania przez nas danych osobowych w naszych systemach i dokumentach, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Informacje o danych przetwarzanych w ramach administrowania naszą stroną internetową znajdziesz w naszej Polityce Prywatności Serwisu beskidlive.pl.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest BESKIDLIVE z siedzibą w Żywcu.

2. Jak się z nami skontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych

Jeśli chcesz usyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub skorzystać z praw związanych z ihc przetwarzaniem, napisz do nas na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe moga być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia, w szczególności dla dokonywania ustaleń operacyjnych, rozliczenia wynagrodzenia, realizacji procedury reklamacyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)
 • w celu prowadzenia negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków wpółpracy, składania ofert, prowadzenia działalności marketingowej własnych usług (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdzie naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej i oferowanie własnych produktów i usług).
 • w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności w zakresie właściwego udokumentowania transakcji na potrzeby rozliczeń podatkowych i dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie naszym uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami),
 • w celu przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie możliwości wykazania zgodności działalności z prawem).

4. Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane oraz przez czas, w jakim możliwe  jest dochodzenie roszczeń w danym przypadku chyba, że ze wzgłedu na realizację innych celów, okres przetwarzania danych może być innny, o czym zostaniesz odrębnie poinformowana/y. Jednocześnie, w celu rozliczalności, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe moga być przekazywane:

 1. partnerom biznesowym, klientom i potencjalnym klientom, czyli firmom, z którymi współpracujemy oferując lub świadcząc nasze usługi,
 2. instytucjom określonym przez przepisy prawa, np. Urząd Skarbowy, ZUS, PIP,
 3. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) - dostawcom oprogramowania, systemów IT oraz przestrzeni serwerowej, a także aplikacji wykorzystywanych przez Spółkę oraz kancelariom prawnym.

6. Twoje prawo do przetwarzania danych

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy. Poniżej znajduje się ogólny opis tych praw:

 1. Dostęp do danych osobowych - w każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 2. Sprostowanie i uzupełnienie danych - masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych - masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w każdym z następujących przypadków:
  • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, gdy cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w punkcie e poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych; 
  • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Nie będziemy mogli jednak usunąć Twoich dancyh osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne(i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania, w przypadkach gdy:
  • kwestionujesz prawiłowośc danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie e poniżej - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 2. Prawo do sprzeciwu - w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu (tj. w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodenia i obrony roszczeń.
 3. Prawo do cofnięcia zgody - w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie dancyh odbywa się w sposób zautomatyzowany - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś/eś. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 5. Prawo do skargi - masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w punktach a-g powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z nami w spoób określony w punkcie 2 powyżej, tj. kontaktując się na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez formularz na naszej stronie lub pisemnie na adres naszej siedziby. W celu realizacji prawa do skargi, o której mowa w punkcie h powyżej należy skontaktować się bezpośrednio z oragnem nadzorczym.

7. Skąd mamy Twoje dane?

Dostarczyłeś nam swoje dane osobwe za pośrednictwem jednego lub kilku następujących kanałów:

   • kontakt z nami bezpośrednio lub za pośrednictwem naszej strony internetowej,
   • interakcja z naszymi profilami na Facebooku lub YouTube,
   • udział w jednym z wydarzęń targowych lub konferencji, w których również braliśmy udział.

Kontaktując się z nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podajesz swoje dane w sposób dobrowolny, przy czyn brak ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub realizacji umowy, czy tez niemożnością realizacji praw, które mogą Ci przysługiwać.

Twoje dane osobowe obejmująceL imię, nazwisko, stanowisko i miejsce pracy, służbowe dane kontaktowe możemy także uzyskać od Twojego pracodawcy lub podmiotu, z którym współpracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także ze źródeł publicznie dostępnych (strona internetowa).

Twoje dane osobowe obejmujące kategorie danych zamieszczonych w publicznych rejestrach (w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz w CEIDG) możemy uzyskać z tychże źródeł publicznie dostępnych.

8. Informacje o profilowaniu

Informujemy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie profilujemy danych osobowych.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu beskidlive.pl

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania i ochrony informacji, w ktym danych osobowych Użytkowników Serwisu ("Użytkownicy") znajdującego się pod adresem elektronicznym www.beskidlive.pl, zwanego dalej "Serwisem" stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO"

2. Operatorem Serwisu beskidlive.pl oraz administratorem danych osobowych Uzytkowników jest BESKIDLIVE, Żywiec ("Administrator")

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka").

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Smarthost sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa., funkcjonującego pod adresem smarthost.pl

II. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera dane osobowe Uzytkowników za pośrednictwem formularzy. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak ograniczyć wykorzystanie funkcji formularza, w szczególności może uniemożliwić kontakt zwrotny z Użytkownikiem.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane osobowe Użytkowników podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza kontaktowego, tj. do kontaktu handlowego, na podstawie art. 6 ust 1. lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

4. Dane podane w formularzach moga być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi - w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorem domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r - NASK) lub tez innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

III. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, z zastrzeżeniem ust. 8 i nast. niniejszego punktu III, jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej (szerzej opisane w pkt. IV poniżej).

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

IV. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

V. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. Czas nadejścia zapytania,

b. Czas wysłania odpowiedzi,

c. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. Informacje o przeglądarce Użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - zapewnienie należytego funkcjonowania Serwisu.

 

VI. Informacje ogólne w zakresie przetwarzania danych osobowych Uzytkowników

1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Użytkownikom prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

7. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem pkt. III powyżej (pliki cookies).

VII.  Kontakt z Administratorem

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I niniejszej Polityki.

 REKLAMA