Dnia 13 marca

2019 roku, w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wręczone zostały promesy, przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy dotacyjne wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trafiły do 28 gmin, w tym również do Gminy Jeleśnia. Wysokość dotacji wyniosła 1.060.000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Zadania mają dotyczyć:

  1. Remont drogi wraz z odwodnieniem – ul. Ślepa Dolina w Korbielowie
  2. Remont mostu w ciągu drogi Do Szkoły w Sopotni Wielkiej
  3. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Widokowa w Korbielowie.
  4. Remont drogi wraz z odwodnieniem Do Jałowca w Przyborowie
  5. Remont drogi wraz z odwodnieniem ul. Szczawiny w Przyborowie.

Do już kolejne takie wsparcie dla naszej gminy i z pewnością przysłuży się rozwojowi oraz polepszy jakość życia mieszkańców zwłaszcza w okresie zagrożenia klęskami żywiołowymi.