Zgodnie art.

28aa ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 )    Wójt Gminy Jeleśnia przedstawia Radnie Gminy Jeleśnia raport o stanie Gminy Jeleśnia za rok 2018.  Raport obejmuje podstawowe działania Wójta w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Jeleśnia. Raport został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleśnia. 

        Rada Gminy Jeleśnia rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

        Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymanych przez Przewodniczącego Rady zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

        W zgłoszeniu powinno znajdować się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia. Zgłoszenia należy składać w biurze Rady Gminy Jeleśnia ul. Plebańska 1 w godzinach pracy Urzędu pok. 27. Przykładowy wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.  

       Informacja o terminie i miejscu sesji Rady Gminy Jeleśnia, na której rozpatrywany będzie raport zostanie podana w najbliższym czasie.

Wszystkie
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Gmina Milówka
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Beskid997
Sport
Wywiady
Gość BESKIDLIVE
Książka Tygodnia