W miniony poniedziałek

11 marca  w Milówce odbyło się Posiedzenie Podkomisji Stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. W pracach komisji wzięli udział posłowie: Izabela Kloc, Agata Borowiec, Lech Kołakowski, Maciej Masłowski, Kazimierz Gołojuch, Kazimierz Matuszny oraz Minister Stanisław Szwed.

Na temat możliwości wykorzystania regionalnego potencjału rozmawiali parlamentarzyści z samorządowcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji regionalnych.

Tematyka spotkania dotyczyła promocji i wdrażania systemów jakości żywności w ramach programu PROW z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz krajowych w województwie śląskim, a także rozwoju turystyki w regionie Karpat oraz realizacji Strategii Karpackiej.

Prezentację o Strategii Karpackiej i produkcie regionalnym przygotowało Centrum Pasterskie w Koniakowie, natomiast Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żywcu zaprezentował przyrodnicze podstawy zagospodarowania i ochrony „hal” w Beskidzie Żywieckim. O pomyśle utworzenia Centrum Kultury Karpackiej opowiedział Łukasz Golec, zaangażowany w rozwój i promocję swojej Małej Ojczyzny.

Powiat Żywiecki zaprezentował wybrane projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jako przykładowe omówiono inwestycje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i 2014 - 2020, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W drugiej części obrad szeroko omówiono Program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG Va Polska – Słowacja 2014 -  2020. Referujący Stanisław Baczyński podkreślił, że  ponad 120 mln złotych zainwestowane w  infrastrukturę powiatową, to efekt pracy Zarządu Powiatu w latach 2014-2019. Środki zostały pozyskane z różnych programów UE, Budżetu Państwa z udziałem środków własnych. Podkreślił również, że złożone  wnioski uzyskały wysoką  ocenę i średnie dofinansowanie na poziomie 80%.                              

Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” przedstawiła prezentację z wykorzystania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresach 2007-2013 i 2014-2020. Referujący Stanisław Pawlus przestawił podejście wielosektorowe LIDER, które wymaga współdziałania przedsiębiorców, lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie LGD podejmuje działania w celu pogłębienia współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, a szeroko pojętą branżą turystyczną poprzez powołanie marki turystycznej „Żywiecki Raj”. Program promocji marki turystycznej oraz logo, które powstało w konsultacji z liderami regionu zostanie przedstawione na konferencji w dniu 26 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach

Podczas wyjazdowego posiedzenia Podkomisji nie debatowano jednak o tym, co już jest zrobione, lecz skupiono się na nowych szansach, możliwościach i pomysłach. Swoimi uwagami podzielili się z posłami, m.in. przedstawiciele Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej. Szczególnie zainteresował ich temat przyszłości pasterstwa górskiego. Poruszyli oni również problem dotacji do działalności gospodarczej. Zaapelowali, aby mikro, małym i średnim przedsiębiorcom ułatwić możliwość sięgania po wsparcie unijne.

Obradom komisji przysłuchiwała się młodzież będąca uczestnikami sobotniego Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.

____________

Źródło: Kazimierz Matuszny