W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) Urząd Gminy w Rajczy, informuje o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach gruntu. 

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.  

Z uwagi na powyższe, Urząd Gminy w Rajczy przypomina o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:

  • czyszczenia rowów i rurociągów drenarskich,
  • wykaszania i wygrabiania skarp rowów,
  • odmulania dna koryt rowów,
  • utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich,
  • oczyszczania osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń. Utrzymanie polega na usunięciu przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Od 1 stycznia 2018 r., omawianą kwestię reguluje art. 205 nowej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., który głosi, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, przez których działkę rów ten przebiega, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy (i płacącej wynikające z tego składki)  to obowiązek ten należy do tej spółki.

            W przypadku, gdy obowiązki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie są wykonywane przez właścicieli gruntów, wówczas organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu w drodze decyzji, powinien ustalić szczegółowe zakresy i terminy wykonywania tego obowiązku.

W przypadku dalszego niewywiązywania się z obowiązku utrzymania obiektów melioracji wodnych, sprawę powinien rozstrzygać sąd powszechny na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Reklama

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY RAJCZA:

Wszystkie
Z regionu
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE