Ogłoszenie Wójta

Gminy Węgierska Górka w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Węgierska Górka

Lato 2019

Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXX/327/2018 Rady Gminy Węgierska Górka  z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Węgierska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r., Wójt Gminy Węgierska Górka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

1. Rodzaj zadania      

Nazwa zadania :                                                                                                    

"Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Węgierska Górka."

"Zorganizowanie cyklu zajęć terapeutycznych dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodziców  z  gminy Węgierska Górka."

Cele zadania :

1)zapewnienie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym

2)promocja czynnych form wypoczynku

3)wskazanie wartościowego i efektywnego wykorzystania wolnego czasu

4)poprawa kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży

5)poprawa jakości życia dzieci i młodzieży dzieci specjalnej troski oraz wspieranie ich rodziców.

2.Wysokośc środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

Zadanie nr 1

Zorganizowanie wypoczynku nad morzem z programem socjoterapeutycznym dla 28 dzieci   z terenu naszej gminy  pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz  zagrożonych patologiami społecznymi  wiek 6-17 lat, okres pobytu minimum 18 dni.

Na realizacje tego zadania Zamawiający przeznacza dotację w kwocie  28080,00 zł.

Zadanie nr 2

Zorganizowanie różnorodnych form wypoczynku poza terenem zamieszkania z programem socjoterapeutycznym (m.in. nad morzem) dla 70 dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Węgierska Górka, Cisiec, Żabnica i Cięcina , okres pobytu minimum 18 dni.

 Na realizacje tego zadania Zamawiający przeznacza  dotacje w kwocie 22 000,00  zł

Zadanie nr 3

Zorganizowanie wypoczynku z programem socjoterapeutycznym dla 45 dzieci i młodzieży                z terenu sołectwa Cięcina i Węgierska Górka, minimalny okres pobytu 9 dni.

Na realizację tego zadania Zamawiający przeznacza  dotacje w kwocie 16 000,00 zł,

Zadanie nr 4

Zorganizowanie zajęć dochodzących z programem socjoterapeutycznym dla dzieci  i młodzieży z terenu gminy Węgierska Górka pozostających w okresie wakacyjnym  w miejscu zamieszkania.

Miejsce realizacji sołectwo Węgierska Górka  ( świetlica opiekuńczo wychowawcza „Dziupla w Węgierskiej Górce Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górce” przez okres minimum  1 miesiąca (lipiec lub sierpień )

Na realizacje tego zadania Zamawiający przeznacza  dotację w kwocie 3000,00  zł

Zadanie nr 5

Zorganizowanie obozu rekreacyjno sportowego z programem socjoterapeutycznym  dla                  45 dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, okres pobytu minimum 9 dni

Na realizację tego zadania Zamawiający przeznacza dotacje w kwocie 10 000,00 zł

Zadanie nr 6

Zorganizowanie obozu  sportowego z programem socjoterapeutycznym  dla 20 dzieci                     z terenu naszej gminy , okres pobytu minimum 9 dni.

Na realizację tego zadania Zamawiający przeznacza dotacje w kwocie 4000,00 zł

Zadanie nr 7

Zorganizowanie cyklu zajęć terapeutycznych dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodziców.

Miejsce realizacji zadania : świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Ciścu

Na realizację tego zadania Zamawiający przeznacza dotacje w kwocie 4000,00 zł

3.Zasady przyznawania dotacji

1.Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688.)

2.O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku i o wolontariacie.

3.Warunkiem ubiegania sie o dotację  realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów umów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057)- wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach.

4.Jeżeli dany wydatek z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje sie go za zgodny z umowa wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%.

4. Terminy i warunki realizacji zadań

Zadania powinny być realizowane w okresie od podpisania umowy do 31.08.2019 r.
Natomiast zadanie nr 7 od 1 września 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

Zadanie powinno być wykonane zgodnie z warunkami umowy, harmonogramem przedstawionym w ofercie zgodnym z kosztorysem.

Środki finansowa z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone na :

-koszty merytoryczne są to wszystkie planowane koszty w szczególności: zakup usług, rzeczy , wynagrodzeń

-koszty obsługi zadania publicznego, w tym administracyjne ( należy podać wszystkie koszty związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym: w tym obsługę finansową, prawną,

-inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na druku zgodnie  ze wzorem określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.        .w zamkniętej kopercie z oznaczeniem rodzaju oraz numeru zadania w terminie do 7 czerwca 2019  r. do  godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Węgierska Górka ,ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka (sekretariat)

Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcie oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonywania wyboru ofert

1)Złożone oferty podlegać będą  ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi  w regulaminie który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2)Oceny ofert dokonuje komisja konkursowa.

3)Wyboru ofert dokonuje sie niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości

a)w Biuletynie Informacji Publicznej

b)na stronie internetowej

c)na tablicy ogłoszeń urzędu gminy

4)Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu                w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu,

5)Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty),

Skład Komisji oceniającej oraz regulamin jej prac określa zarządzenie Wójta Gminy Węgierska Górka.

6)Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Węgierska Górka po zapoznaniu się              z opinią Komisji.

7)Oferty rozpatrywane będą odrębnie dla każdego zadania według następujących kryteriów:

a)merytoryczna wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań gminy 0-5 punktów,

b)możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione             w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 0-5 punktów

c)kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym udział rzeczowych, kadrowych  i finansowych środków własnych 0-5 punktów,

d)wysokość środków publicznych,  przeznaczonych na realizację zadania 0-5 punktów,

e)możliwość pozyskania przez podmiot startujący w Konkursie środków finansowych                       z innych źródeł na realizację zadania 0-5 punktów,

f)współpraca z innymi podmiotami publicznymi 0-5 punktów,

g)merytoryczne przygotowanie do realizacji zadań 0-5 punktów.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa Regulamin otwartego konkursu ofert oraz pracy Komisji Konkursowej będący załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Węgierska Górka Nr 44/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Wszelkich informacji związanych z przyznawaniem dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Węg. Górce ul. Zielona 43 pok. nr 12 I piętro tel. 33 8609 763

7.Informacja o zrealizowanych przez Gminę Węgierska Górka w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarzadowym i podmiotom uprawnionym.

W 2017 r. Gmina Węgierska Górka  udzieliła dofinansowania zadań w następujących kwotach:

-    z zakresu kultury fizycznej i sportu – 177 500,00 zł

-    z zakresu ochrony zdrowia – 99 750,00 zł

W 2018 r. Gmina Węgierska Górka  udzieliła dofinansowania zadań w następujących kwotach:

-    z zakresu kultury fizycznej i sportu – 156 000,00 zł

-    z zakresu ochrony zdrowia – 99 962,50 zł

W 2019 r. Gmina Węgierska Górka udzieliła dofinansowania zadań w następujących kwotach :

-z zakresu kultury fizycznej i sportu- 160 000,00 zł.

Zatwierdził
Wójt Gminy
Piotr Tyrlik