REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Burmistrza Miasta Żywca Antoni Szlogr informuje:

Zarządzenie Nr BOB.0050.29.2020.SM
Burmistrza Miasta Żywca
z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Żywcu zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańcom Miasta Żywca oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 33 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1282) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374) Burmistrz Miasta Żywca zarządza, co następuje:

§ 1

1. Począwszy od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania w Urzędzie Miejskim w Żywcu wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze Interesantów:
1) pracownicy Urzędu Miejskiego w Żywcu udzielać będą informacji na temat realizowanych usług publicznych przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje takie nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim;
2) korespondencja zwrotna nie będzie wydawania w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres;
3) skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą przez Burmistrza Miasta Żywca lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 telefonicznie - za pośrednictwem sekretariatu. Skargi i wnioski nie będą przyjmowane w kontakcie bezpośrednim.
4) pisma i dokumenty (w sprawach niecierpiących zwłoki) będą przyjmowane w pomieszczeniu Biura Podawczego po wcześniejszym - telefonicznym lub za pośrednictwem domofonu zamontowanego przy drzwiach wejściowych do Urzędu - ustaleniu konieczności wizyty.
5) bezpośrednią obsługę interesantów (w kontakcie bezpośrednim) ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, tj. wystawienie aktu zgonu, złożenie wniosku lub odbiór dowodu osobistego, co nastąpi po wcześniejszym ustaleniu wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem domofonu znajdującego się przy drzwiach wejściowych do Urzędu.
6) płatności i należności publiczno-prawne (podatki i opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu

2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 Interesanci będą obsługiwani pojedynczo. W danym momencie, poza pracownikami Urzędu, w pomieszczeniu biurowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba.

§ 2

Pracownikom urzędu znajdującym się w grupie najwyższego ryzyka zachorowania na COVID-19 oraz innym, których charakter pracy na to pozwala, może zostać wydane polecenie wykonywania pracy zdalnej – poza siedzibą urzędu.

§ 3
Mając na względzie § 1 niniejszego zarządzenia Burmistrz Miasta Żywca apeluje do wszystkich Interesantów o:
1) jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami urzędu w przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Żywcu i składanie wizyt w siedzibie urzędu jedynie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa;
2) wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami urzędu, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej);
3) regulowanie, w miarę możliwości, płatności i należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych w formie bezgotówkowej – przelewem bakowym albo przekazem pocztowym na właściwy rachunek bankowy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Żywca.

§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia jego uchylenia.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żywcu – Żywiec, Rynek 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żywcu.

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE